نشست دورهمی مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی و مدیرکل میراث فرهنگی 25با جمعی از پیشکسوتان صنعت چاپ خصوص افتتاح موزه چاپ 25 بهمن تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
نشست دورهمی مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی و مدیرکل میراث فرهنگی 25با جمعی از پیشکسوتان صنعت چاپ خصوص افتتاح موزه چاپ 25 بهمن 16
نشست دورهمی مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی و مدیرکل میراث فرهنگی 25با جمعی از پیشکسوتان صنعت چاپ خصوص افتتاح موزه چاپ 25 بهمن 21
نشست دورهمی مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی و مدیرکل میراث فرهنگی 25با جمعی از پیشکسوتان صنعت چاپ خصوص افتتاح موزه چاپ 25 بهمن 18
نشست دورهمی مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی و مدیرکل میراث فرهنگی 25با جمعی از پیشکسوتان صنعت چاپ خصوص افتتاح موزه چاپ 25 بهمن 1
نشست دورهمی مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی و مدیرکل میراث فرهنگی 25با جمعی از پیشکسوتان صنعت چاپ خصوص افتتاح موزه چاپ 25 بهمن 3
نشست دورهمی مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی و مدیرکل میراث فرهنگی 25با جمعی از پیشکسوتان صنعت چاپ خصوص افتتاح موزه چاپ 25 بهمن 4
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.