گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 7
گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 8
گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 14
گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 1
گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 2
گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 3
گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 4
گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 5
گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 6
گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 10
گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 11
گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 12
گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 13
گزارش تصویری آئین گرامی داشت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و تجلیل از خادمان میراث فرهنگی استان آ-ش با حضور مسئولین استانی 29 اردیبهشت 98 14
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.