دیدار اعضای شورای سیاسن گذاری چهارمین جشنواره تئاتر رضوی ونیز اعضای کنگره علمی و هنری میر علی تبریزی واضع خط نستعلیق با نملینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب تبریز 13 خرداد 98 تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
دیدار اعضای شورای سیاسن گذاری چهارمین جشنواره تئاتر رضوی ونیز اعضای کنگره علمی و هنری میر علی تبریزی واضع خط نستعلیق با نملینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب تبریز 13 خرداد 98 2
دیدار اعضای شورای سیاسن گذاری چهارمین جشنواره تئاتر رضوی ونیز اعضای کنگره علمی و هنری میر علی تبریزی واضع خط نستعلیق با نملینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب تبریز 13 خرداد 98 1
دیدار اعضای شورای سیاسن گذاری چهارمین جشنواره تئاتر رضوی ونیز اعضای کنگره علمی و هنری میر علی تبریزی واضع خط نستعلیق با نملینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب تبریز 13 خرداد 98 4
دیدار اعضای شورای سیاسن گذاری چهارمین جشنواره تئاتر رضوی ونیز اعضای کنگره علمی و هنری میر علی تبریزی واضع خط نستعلیق با نملینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب تبریز 13 خرداد 98 5
دیدار اعضای شورای سیاسن گذاری چهارمین جشنواره تئاتر رضوی ونیز اعضای کنگره علمی و هنری میر علی تبریزی واضع خط نستعلیق با نملینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب تبریز 13 خرداد 98 8
دیدار اعضای شورای سیاسن گذاری چهارمین جشنواره تئاتر رضوی ونیز اعضای کنگره علمی و هنری میر علی تبریزی واضع خط نستعلیق با نملینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب تبریز 13 خرداد 98 6
دیدار اعضای شورای سیاسن گذاری چهارمین جشنواره تئاتر رضوی ونیز اعضای کنگره علمی و هنری میر علی تبریزی واضع خط نستعلیق با نملینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب تبریز 13 خرداد 98 7
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.