تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 2
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 3
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 4
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 5
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 6
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 7
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 8
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 9
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 10
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 11
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 12
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 13
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 14
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 15
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 16
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 17
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 18
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 19
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 20
تصاویر اختتامیه ، اهدا جوایز کنگره ملی علمی و هنری میرعلی تبریزی 21
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.