مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ 2
مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ 3
مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ 4
مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ 5
مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ 6
مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ 7
مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ 8
مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ 9
مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ 10
مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ 11
مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ 12
مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ 13
مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ 14
مراسم تجلیل از هنرمندان نمایشگاه نگاره های رحمت توسط مدیر کل محترم در نگارخانه استاد علی اکبر یاسمی خانه فرهنگ 15
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.