کلنگ زنی آمفی تئاتر رو باز شهر سردرود در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
کلنگ زنی آمفی تئاتر رو باز شهر سردرود در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 1
کلنگ زنی آمفی تئاتر رو باز شهر سردرود در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 3
کلنگ زنی آمفی تئاتر رو باز شهر سردرود در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 4
کلنگ زنی آمفی تئاتر رو باز شهر سردرود در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 5
کلنگ زنی آمفی تئاتر رو باز شهر سردرود در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 6
کلنگ زنی آمفی تئاتر رو باز شهر سردرود در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 7
کلنگ زنی آمفی تئاتر رو باز شهر سردرود در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 1
کلنگ زنی آمفی تئاتر رو باز شهر سردرود در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 2
کلنگ زنی آمفی تئاتر رو باز شهر سردرود در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 3
کلنگ زنی آمفی تئاتر رو باز شهر سردرود در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 4
کلنگ زنی آمفی تئاتر رو باز شهر سردرود در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 5
کلنگ زنی آمفی تئاتر رو باز شهر سردرود در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 6
کلنگ زنی آمفی تئاتر رو باز شهر سردرود در حاشیه اختتامیه اولین جشنواره تئاتر خیابانی سردرود با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 7
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.