حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 1
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 3
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 2
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 4
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 6
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 5
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 7
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 8
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 9
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 10
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 12
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 11
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 13
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 15
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 16
حضور مشاور محترم وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجددر استان 17 و18 مرداد 98 17
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.