مراسم اولین سالگرد مرحوم استاد اصغر فردی چهارشنبه 16 مرداد 98 تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
مراسم اولین سالگرد مرحوم استاد اصغر فردی چهارشنبه 16 مرداد 98 1
مراسم اولین سالگرد مرحوم استاد اصغر فردی چهارشنبه 16 مرداد 98 2
مراسم اولین سالگرد مرحوم استاد اصغر فردی چهارشنبه 16 مرداد 98 4
مراسم اولین سالگرد مرحوم استاد اصغر فردی چهارشنبه 16 مرداد 98 5
مراسم اولین سالگرد مرحوم استاد اصغر فردی چهارشنبه 16 مرداد 98 6
مراسم اولین سالگرد مرحوم استاد اصغر فردی چهارشنبه 16 مرداد 98 7
مراسم اولین سالگرد مرحوم استاد اصغر فردی چهارشنبه 16 مرداد 98 8
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.