مراسم افتتاح سینما سیار سردرود توسط مدیر کل محترم و معاون توسعه سازمان سینمایی مورخ 98.6.7 تاریخ: ۷ شهریور ۱۳۹۸
مراسم افتتاح سینما سیار سردرود توسط مدیر کل محترم و معاون توسعه سازمان سینمایی مورخ 98.6.7 2
مراسم افتتاح سینما سیار سردرود توسط مدیر کل محترم و معاون توسعه سازمان سینمایی مورخ 98.6.7 1
مراسم افتتاح سینما سیار سردرود توسط مدیر کل محترم و معاون توسعه سازمان سینمایی مورخ 98.6.7 3
مراسم افتتاح سینما سیار سردرود توسط مدیر کل محترم و معاون توسعه سازمان سینمایی مورخ 98.6.7 4
مراسم افتتاح سینما سیار سردرود توسط مدیر کل محترم و معاون توسعه سازمان سینمایی مورخ 98.6.7 5
مراسم افتتاح سینما سیار سردرود توسط مدیر کل محترم و معاون توسعه سازمان سینمایی مورخ 98.6.7 6
مراسم افتتاح سینما سیار سردرود توسط مدیر کل محترم و معاون توسعه سازمان سینمایی مورخ 98.6.7 8
مراسم افتتاح سینما سیار سردرود توسط مدیر کل محترم و معاون توسعه سازمان سینمایی مورخ 98.6.7 7
مراسم افتتاح سینما سیار سردرود توسط مدیر کل محترم و معاون توسعه سازمان سینمایی مورخ 98.6.7 9
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.