نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 تاریخ: ۷ شهریور ۱۳۹۸
نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 6
نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 1
نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 4
نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 2
نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 3
نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 7
نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 5
نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 9
نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 12
نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 10
نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 11
نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 14
نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 13
نشست مدیر کل ،معاون توسعه منابع انسانی سازمان سینمایی و فرماندار هشترود در خصوص پردیس سینمایی مورخ 98.6.7 15
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.