• برنامه هفتگی نمایش استان

برنامه هفتگی نمایش های استان به روز شده در مورخه 1397/3/27

ردیف

نام نمایش

نام گارگردان

نام نویسنده

محل اجرا

ساعت اجراء

تاریخ اجراء

تاریخ اتمام آجراء

توضیحات

1

شب هزارو یکم

جواد قامتی

بهرام بیضایی

مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن

20

97/3/27

97/4/10

  

تبریز

2

روز عزیز مرده

محسن عبدلی

محمد چرمشیر

سالن طالقانی بناب

19/30

97/4/27

97/4/24

محل اجرا شهرستان بناب

3

جک ولوبیای سحر آمیز

الهیار محمدی

مهدی مهدی آبادی

سالن طالقانی شهرستان بناب

19/30

97/5/3

97/5/12

محل اجرا شهرستان بناب