جزییات کتاب

بررسی عوامل موثر بر مدیریت شهری، کلان شهر تبریز توسط شوراهای اسلامی

بررسی عوامل موثر بر مدیریت شهری، کلان شهر تبریز توسط شوراهای اسلامی

دکتر احمد خانلو

آلتین

94/06/08