روز فرهنگ عمومی
پوستر نمایشگاه کتاب تبریز
پوستر نمایشگاه مطبوعات
مرند
مراغه
جشنواره عکس خیام
بزرگداشت مفاخر فرهنگ وادب
جشنواره تئاتر کوتاه اهر
کتاب سال

روز فرهنگ عمومی

پوستر نمایشگاه کتاب تبریز

پوستر نمایشگاه مطبوعات

مرند

مراغه

جشنواره عکس خیام

بزرگداشت مفاخر فرهنگ وادب

جشنواره تئاتر کوتاه اهر

کتاب سال