آرم جوایز

 

جوایز :

 • بخش نگارگری:
  • نفر اول مبلغ 40/000/000 ریال به همراه لوح تقدیرو تندیس جشنواره
  • نفر دوم مبلغ 30/000/000 ریال به همراه لوح تقدیر 
  • نفر سوم مبلغ 20/000/000 ریال به همراه لوح تقدیر 
 • بخش  ویژه نگارگری:
  • در این بخش یک اثر که بر اساس اشعار حیدر بابای استاد محمد حسین شهریار و یا استاد پروین اعتصامی ساخته شده است انتخاب و مبلغ 60 میلیون ریال جایزه نقدی به همراه لوح تقدیر و تندیس جشنواره تعلق خواهد گرفت.
 • بخش تذهیب:
  • نفر اول مبلغ 40/000/000 ریال به همراه لوح تقدیرو تندیس جشنواره
  • نفر دوم مبلغ 30/000/000 ریال به همراه لوح تقدیر
  • نفر سوم مبلغ 20/000/000 ریال به همراه لوح تقدیر
 • بخش گل و مرغ:
  • نفر اول مبلغ 40/000/000 ریال به همراه لوح تقدیرو تندیس جشنواره
  • نفر دوم مبلغ 30/000/000 ریال به همراه لوح تقدیر
  • نفر سوم مبلغ 20/000/000 ریال به همراه لوح تقدیر
 • بخش تشعیر:
  • در این بخش دو اثر انتخاب و به هرکدام مبلغ 15 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر اهدا خواهد شد.
 • مثنی سازی:
  • در این بخش پنج اثر انتخاب و به هرکدام مبلغ 10 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر اهدا خواهد شد.
 • بخش پایانامه های برتر:
  • در راستای اهداف جشنواره توسط هیات داوران 5 پایانامه برتر در مقطع تحصیلات تکمیلی ( کارشناسی ارشد و دکتری ) در حوزه های نگارگری(نگارگری،تذهیب وتشعیر) مکتب تبریز دوم انتخاب و برای هر کدام مبلغ 20 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر اهدا خواهد شد.