فرمهای درخواست اجرای موسیقی

فرمهای درخواست اجرای کارگاهی موسیقی
72.8 KB
فرمهای درخواست اجرای کارگاهی موسیقی
127.6 KB
فرمهای درخواست اجرای کارگاهی موسیقی
37.2 KB
فرمهای درخواست اجرای کارگاهی موسیقی
357.1 KB
فرمهای درخواست اجرای صحنه ای موسیقی
424, KB
فرمهای درخواست اجرای صحنه ای موسیقی
176.6 KB
فرمهای درخواست اجرای صحنه ای موسیقی
311.9 KB
فرمهای درخواست اجرای صحنه ای موسیقی
172.8 KB
فرمهای درخواست اجرای صحنه ای موسیقی
394.3 KB
صفحه ۱ از ۲ ۲

دانلود فایل‌های متفرقه

فرم طرح توجیهی برنامه‌های فرهنگی و هنری در سال 1398
59.5 KB

انتشارات

فصلنامه نامه فرهنگ آذربایجان شرقی شماره 3
پرونده ویژه: سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران
3,297.9 KB
فصلنامه نامه فرهنگ آذربایجان شرقی شماره 2
پرونده ویژه : بزرگداشت مشروطیت
2,560.4 KB
فصلنامه نامه فرهنگ آذربایجان شرقی شماره 1
ویژه همایش بین المللی بزرگداشت استاد شهریار
2,181.4 KB

فرم‌های ارزشیابی و درجه هنری