مدیر کل
معاونت توسعه مدیریت و منابع
گروه اداری و مالی
گروه طرح و برنامه
معاونت هنری و سینمایی
گروه امور سینمایی و سمعی بصری
گروه امور هنری
معاونت فرهنگی و رسانه
گروه امور رسانه و تبلیغات
گروه امور فرهنگی
گروه قرآن و عترت
اداره حراست
حوزه مدیریت
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
روابط عمومی
هنرستان هنرهای زیبای کوثر (دخترانه)
هنرستان هنرهای زیبای میرک (پسرانه)
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سراب
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هشترود
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هریس
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیبر
  • مهدی زارع [ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کلیبر ]
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جلفا
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملکان
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ورزقان
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شبستر
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چاراویماق
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آذرشهر
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بستان آباد
  • علی بشارت [ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بستان آباد ]
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسکو
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب
  • حبیب صدقی [ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب ]
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی عجبشیر
نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی خداآفرین

چارت سازمانی

 

عنوان

نوع

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

اداره کل

مدیرکل

مدیرکل

مسئول دفتر

مسئول دفتر

کارشناس مدیریت عملکرد

کارشناس

کارشناس روابط عمومی

کارشناس

کارشناس شورای فرهنگ عمومی

کارشناس

کارشناس امور حقوقی و مالکیت ادبی- هنری

کارشناس

اداره حراست

اداره

رییس اداره

رییس اداره

کارشناس امنیت شبکه

کارشناس

کارشناس حراست

کارشناس

معاونت امور فرهنگی و رسانه ای

معاونت

معاون

معاون مدیرکل

گروه امور فرهنگی

گروه

رئیس گروه

رییس گروه

کارشناس برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی

کارشناس

کارشناس امور فرهنگی

کارشناس

کارشناس امور فرهنگی

کارشناس

کارشناس امور فرهنگی

کارشناس

کارشناس امور فرهنگی (پایش و رصد آسیب‌های فرهنگی)

کارشناس

کارشناس امور فرهنگی (امور کتاب و کتابخانه‌ها)

کارشناس

کارشناس امور فرهنگی (امور مراکز و انجمن‌های فرهنگی و ادبی)

کارشناس

کارشناس امور فرهنگی (امور فرق، مذاهب و ادیان)

کارشناس

کارشناس ناظر بر چاپ و نشر و صنایع وابسته

کارشناس

کارشناس ناظر بر چاپ و نشر و صنایع وابسته

کارشناس

کارشناس مسئول امور پژوهش و تحقیقات فرهنگ بومی

کارشناس مسئول

کارشناس امور پژوهش و تحقیقات فرهنگ بومی

کارشناس

گروه امور رسانه

گروه

رئیس گروه

رییس گروه

کارشناس امور رسانه و تبلیغات

کارشناس

کارشناس رسانه‌های دیجیتال

کارشناس

کارشناس امور مطبوعات

کارشناس

کارشناس امور آگهی‌های چاپی و برخط دولتی

کارشناس

گروه قرآن و عترت (ع)

گروه

رئیس گروه

رییس گروه

کارشناس امور قرآن و عترت (ع)

کارشناس

کارشناس امور قرآن و عترت (ع)

کارشناس

معاونت امور هنری و سینمایی

معاونت

معاون

معاون مدیرکل

گروه امور هنری

گروه

رئیس گروه

رییس گروه

کارشناس برنامه‌ریزی فعالیت‌های هنری

کارشناس

کارشناس امور هنری

کارشناس

کارشناس امور هنری

کارشناس

کارشناس امور هنری (ترویج و توسعه هنرهای آیینی و نواحی)

کارشناس

کارشناس امور هنری (ادبیات)

کارشناس

کارشناس امور هنری (موسیقی)

کارشناس

کارشناس امور هنری (هنرهای نمایشی)

کارشناس

کارشناس امور هنری (هنرهای تجسمی)

کارشناس

گروه امور سینمایی و سمعی و بصری

گروه

رئیس گروه

رییس گروه

کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور جشنواره ها و نمایشگاه‌ها

کارشناس

کارشناس توسعه فنآوری‌های سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت

معاون

معاون مدیرکل

کارشناس پیگیری و امور عمومی

کارشناس

اداره امور اداری، مالی و پشتیبانی

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

کارشناس پشتیبانی و خدمات رفاهی

کارشناس

کارشناس امور اداری

کارشناس

کارشناس امور مالی

کارشناس

حسابدار

حسابدار

کارپرداز

کارپرداز

جمعدار و امین اموال

جمعدار اموال

ذی‌حساب

ذی‌حساب

گروه طرح، برنامه و تحول اداری

گروه

رئیس گروه

رییس گروه

کارشناس توسعه اقتصاد خلاق

کارشناس

کارشناس توسعه اقتصاد خلاق

کارشناس

کارشناس برنامه ریزی، آمار و اطلاعات

کارشناس

کارشناس بودجه

کارشناس

کارشناس ناظر طرح‌های عمرانی

کارشناس

کارشناس تحول اداری

کارشناس

کارشناس فنآوری اطلاعات

کارشناس

کارشناس فنآوری اطلاعات

کارشناس

هنرستان هنرهای تجسمی دختران (هنرهای زیبای کوثر)

هنرستان

رئیس هنرستان

رییس هنرستان

معاون و مسئول امور هنرجویان

معاون هنرستان

مسئول امور دفتری

مسئول

مربی

مربی

مربی

مربی

هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز

هنرستان

رئیس هنرستان

رییس هنرستان

معاون و مسئول امور هنرجویان

معاون هنرستان

مربی

مربی

مربی

مربی

هنر آموز

هنر آموز

کتابدار

کتابدار

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مراغه

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میانه

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهر

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سراب

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هشترود

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هریس

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کلیبر

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جلفا

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ملکان

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورزقان

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شبستر

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان چاراویماق

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آذرشهر

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

کارشناس امور فرهنگی،دینی ورسانه

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بستان آباد

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

کارشناس امور فرهنگی،دینی ورسانه

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسکو

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

کارشناس امور فرهنگی،دینی ورسانه

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بناب

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

کارشناس امور فرهنگی،دینی ورسانه

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان عجب شیر

اداره

رئیس اداره

رییس اداره

کارشناس امور فرهنگی،دینی ورسانه

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خداآفرین

نمایندگی

مسئول نمایندگی

مسئول

کارشناس امورفرهنگی، دینی ورسانه

کارشناس

کارشناس امورهنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش هوراند

نمایندگی

مسئول نمایندگی

مسئول

کارشناس امور فرهنگی، دینی و رسانه

کارشناس

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس