سیستم مدیریت کیفیت

ارتقاء سطح خدمات مدیریت ، بهبود و افزایش بهره‌وری، نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها و فرآیندها از جمله دغدغه‌های این اداره کل در طول سالهای اخیر بوده است. در این راستا نسبت به انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی جهت شناسایی و تعیین راهکارهایی متناسب با فعالیتهای اداره کل اقدام گردید و بر همین اساس از سال 1385 ضمن بررسی امکان‌سنجی استقرار سیستم مدیریت کیفیت و مزایا و دستاوردهای این سیستم برای اداره کل ، استقرار سیستم در دستور کار کمیسیون تحول اداری قرار گرفت. اهداف و مزایای متصور برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2000 شامل موارد زیر بوده است:

•    نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها
•     شناسایی و مستند نمودن روش‌های انجام کار
•     ارتقاء خدمات کارفرمایی و بهبود و کیفیت خدمات و طرح‌های در دست اجرا
•     ترغیب و تشویق مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد به عنوان زنجیره تأمین و ارزش شرکت در بکارگیری سیستم‌های مدیریتی بین‌المللی و معتبر
•    مدیریت فرآیندها و قابلیت اندازه‌گیری عملکرد فرآیندها
•    بهبود مستمر فعالیت‌ها و فرآیندها با بکارگیری رویکردهای تعیین شده در استاندارد مذکور
•    ایجاد بستر و زیرساخت مناسب جهت انجام سایر فعالیتها و پروژه‌های بهبود در قالبی نظام‌مند و متعالی تحت سیستم مدیریت کیفیت
بنابر مراتب فوق از سال 1386 طراحی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در اداره کل با سازماندهی  کمیته و گروه‌کاری و با مشارکت بیش از 90 نفر از مدیران و کارکنان اداره کل آغاز و در مهر ‌ماه 1387 منجر به اخذ گواهینامه ISO9001:2000 از موسسه URS-UKAS  گردید.
پس از صدور گواهینامه فعالیتهای مربوط به حفظ و ایجاد بهبود در سیستم از سال 88 آغاز گردیده است.

ساختار سیستم مدیریت کیفیت

   سیستم مدیریت کیفیت اداره کل  شامل 14 فرآیند می‌باشد. برای هر فرآیند شناسنامه شامل هدف و مسوول فرآیند، شاخص‌های کلیدی عملکرد، ورودی، خروجی، فعالیت و مشتری تعیین شده است. تعامل بین فرآیندها در نقشه فرآیندی مشخص شده است. همچنین 138 روش‌اجرایی، 293 دستورالعمل کاری و فرم در سیستم مدیریت کیفیت تعریف شده است.
خط مشی کیفیت اداره کل حاوی تعهد مدیریت شرکت به سیستم و الزامات استاندارد تدوین و ابلاغ و برمبنای آن نسبت به تعیین اهداف کیفیتی در هر سال اقدام می‌شود.

دستاوردهای اداره کل پس از استقرار سیستم :
   1- ایجاد فرهنگ کار تیمی با توجه به تجربه کسب شده در مرحله طراحی و استقرار سیستم کیفیت توسط گروه‌های کاری مختلف
   2- سهولت گردش کار با تعیین مسوولیت‌ها
   3- نظام‌مند شدن فعالیت‌ها با تدوین روش‌های انجام کار
   4- ایجاد زبان مشترک با پیمانکاران و مشاوران طرف قرارداد در حوزه مدیریت کیفیت
   5- تشویق مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد به ارتقاء عملکرد و بکارگیری سیستم مدیریت کیفیت و سایر سیستم‌های مدیریتی متعالی در جهت بهبود عملکرد فعالیت‌ها با توجه به رویکرد ارزیابی اولیه و عملکرد آنها
   6- امکان شناسایی نقاط ضعف و اشکالات موجود در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت و براساس برنامه‌های ممیزی داخلی
   7- هدف‌گذاری برای بهبود فعالیت‌ها و فرآیندها در راستای تحقق خط مشی کیفیت شرکت و تعیین و اجرای پروژه‌های بهبود و تحولی بر این مبنا
   8- انجام بهبودهای تدریجی با انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شامل شناسایی علل بروز عدم انطباق‌ها و رفع این عدم انطباق‌ها به صورت نظام‌مند