لیست فرآیندها

ردیف لیست فرآیندها
1 کنترل مدارک
2 کنترل سوابق
3 بازنگری مدیریت
4 آموزش
5 تعمیرات و نگهداری
6 رسیدگی به شکایات
7 روابط عمومی
8 آمار و اطلاعات
9 خرید
10 بازرسی
11 رضایت مشتری
12 ممیزی داخلی
13 پایش و اندازه گیری فرایندها
14 پایش اندازه‌گیری خدمات
15 اقدام اصلاحی و پیشگیرانه
16 کنترل خدمات
17 نامنطبق
18 بهبود مداوم
19 تجزیه و تحلیل داده ها