میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

صدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

 

 

 

عنوان خدمات

شناسه خدمت

مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

17021291100

آدرس وبگاه

http://e-tablighat.ir/

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز (در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ )وﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل
٢.ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
٣.ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
٤. ﺗﺼﻮﻳﺮﻛﺎرت ﻣﻠﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز(درﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
٥. ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ ﺑﺮای آﻗﺎﻳﺎن- ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل و ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﻴﺎز (در ﺻﻮرت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ) ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ
٦. اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل در اﻣﻮرﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮاﻫﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ وﻏﻴﺮه
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
١.ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
٢. ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد
٣.ﮔﻮاﻫﻲ اﻣﺎﻛﻦ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قاون اهداف و وظایف وزارت و بند ٣ آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی- مصوبه شورای انقلاب مورخ ١٣٥٨)

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 

 نظرسنجی شکایت