میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور پروانه تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

صدور پروانه تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

 

 

 

 

عنوان خدمات

پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

آدرس وبگاه

http://chap.farhang.gov.ir/publication/

شناسه خدمت

13011288101

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١.دارا ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ١ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪر ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
٢.اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ادارات ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح
٣.دارا ﺑﻮدن ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
٤.اراﺋﻪ آﺧﺮﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
١.اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از اداره ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
٢.اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ
٣.اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره٤٣٥ﻫ٢٨٨٥٣/ت مورخ ١٣٧١ مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت