پروانه نشر

 

 

عنوان خدمات

پروانه نشر

آدرس وبگاه

https://ketab.farhang.gov.ir/fa/rabet

شناسه خدمت

17021286100

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١.ﺷﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ﺟﺪﻳﺪ ٣×٤
٢.اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
٣.اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ
٤.اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن
٥.ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﻔﺮادی
٦.ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻧﺘﺸﺎرات
٧.ﺗﺬﻛﺮ : ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪارک ﻓﻮق، ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﻀﻢ
ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺛﺒﺖ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻴﺰ
اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
١.ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
٢.ﮔﻮاﻫﻲ ﻋﺪم اﻋﺘﻴﺎد

قوانین و مقررات بالادستی

بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب جلسات ١٤٧-١٤٨-١٤٩مورخ٦.و١٣و ٢٠ اردیبهشت ١٣٦٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه اجرایی مورخ٨٤/٩/١و شیوه نامه اجرایی صدورپرو انه نشرمورخ ٨٦/٨/٢٩ هر دو مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت