ارائه گواهی ثبت نرم افزار

  

عنوان خدمات

شناسه خدمت

گواهی ثبت نرم افزار

17021310100

آدرس وبگاه

http://login.saramad.ir

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار (G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.مدارکی که دال بر حق مالکیت اثر باشد
٢.چهار نسخه از اصل نرم افزار درقالب چهار لوح فشرده جداگانه
٣.تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک
٤.اصل فیش واریزی یک میلیون ریال به حساب ٥١١٠٣١ خزانه- امکان تخفیف
برای محصولات فاخر فرهنگی با معیارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-
٥.یک نسخه اجزای محتوای اثر بر روی لوح فشرده
٦.تصویر اظهارنامه ثبت شرکت یا موسسه- برای متقاضی حقوقی-
٧.تصویر کارت ملی- برای متقاضی حقیقی-

قوانین و مقررات بالادستی

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب دهم دی ماه ١٣٧٩) مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد ٢و١٧ قانون مذکور شماره ٢١١٨٥/ت٢٦٠٨٩ه مورخ١٣٨٣/٤/٢٤

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 

نظرسنجی  شکایت