میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز طرح تابلو سر در مغازه ها و واحدهای صنفی

صدور مجوز طرح تابلو سر در مغازه ها و واحدهای صنفی

 

 

 

عنوان خدمات

مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی

آدرس وبگاه

http://sardarasnaf.farhang.gov.ir/asnaf/

شناسه خدمت

17021289102

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:
١.نامه درخواست مشتمل بر درج نشانی محل نصب تابلو با مهر و امضای صاحب جواز کسب
٢. دو نسخه رنگی طرح تابلو در کاغذA٤ممهور به مهر و امضای صاحب جوازکسب
٣. تصویر جواز کسب یا معرفی نامه از اتحادیه مربوطه مبنی بر بدون اشکال بودن نصب تابلو
٤. مجوز از طرف شرکت و یا نمایندگی مربوطه در مورد واحدهای صنفی که درتابلوی آنها نام و نشان تجاری شرکت های داخلی یا خارجی درج می شود
مدارک لازم برای اشخاص حقوقی:
١. نامه درخواست مشتمل بر درج نشانی محل نصب تابلو با مهر و امضای مدیرعامل شرکت
٢. دو نسخه رنگی طرح تابلو در کاغذA٤با مهر و امضای مدیر عامل شرکت
٣. آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
٤.مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت یا موسسه
٥. مجوز ثبت نمایندگی در وزارت بازرگانی و سایر مراجع ذیربط قانونی برای شرکتهایی که در طرح تابلوی آنها نام یا نشان تجاری خارجی تبلیغ شود

قوانین و مقررات بالادستی

(قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه -مصوب مورخ ١٣٥٨,٩.١٤ مجلس شورای اسلامی- و آیین نامه اجرایی آن -مصوب مورخ ٧٨.٢.١٩ هیات وزیران- و دستورالعمل اجرایی ذیربط-مصوب مورخ ٨٢.٤.١ کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور-)

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت