میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز تکثیر نرم افزار

صدور مجوز تکثیر نرم افزار

 

عنوان خدمات

شناسنامه خدمت

مجوز تکثیر نرم افزار

17021310102

آدرس وبگاه

http://login.saramad.ir

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.چهار نسخه از اصل نرم افزار درقالب چهار لوح فشرده جداگانه
٢.مجوز موسسه نشر دیجیتال
٣.تصویر اظهارنامه ثبت شرکت یا موسسه- برای متقاضی حقوقی-
٤.تصویر کارت ملی- برای متقاضی حقیقی-

قوانین و مقررات بالادستی

شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد ٢و١٧ قانون مذکور شماره ٢١١٨٥/ت٢٦٠٨٩ه مورخ ١٣٨٣/٤/٢٤ و ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ١٣٧٥/٨/٨ و آیین نامه اجرایی آن مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 

نظرسنجی شکایت