میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاه های وابسته

صدور مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاه های وابسته

 

عنوان خدمات

مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاه های وابسته

آدرس وبگاه

http://chap.farhang.gov.ir/publication/

شناسه خدمت

17031288104

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ -در ﺳﺮﺑﺮگ و ﻣﻬﺮ
٢. ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر ﻳﺎ اﻋﻼﻣﻴﻪ ورود ﺑﻪ ﮔﻤﺮک
٣. ﻓﺎﻛﺘﻮر
٤. ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره٤٣٥ﻫ٢٨٨٥٣/ت مورخ ١٣٧١ مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

  

 نظرسنجی  شکایت