میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

 

 

عنوان خدمات

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی

آدرس وبگاه

شناسه خدمت

18081297000

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.شش قطعه عکس٣x٤
٢.رونوشت تمام صفحات شناسنامه
٣.رونوشت آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با رشته های روزنامه نگاری وگرافیک
مطبوعاتی
٤. کارت پایان خدمت ویک رونوشت از آن- برای آقایان
٥. ارائه مدارک ،تصاویر یا مستندات از تجارب وسوابق کار حرفه ای متقاضی
مدارک لازم متقاضی- موسسه:
١. تصویر مجوز فعالیت موسسه
٢. تصویر ثبت روزنامه رسمی و تغییرات آن
٣. تصویر اساسنامه
مدارک تکمیلی:
١. گواهی عدم سوء پیشینه
٢.گواهی عدم اعتیاد
٣.گواهی اماکن

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٧و٢٢ ماده٢ قانون اهداف و وظایف وزارت و ماده ١٠مصوبه ٤٨٣ مورخ ٨٠/٥/٢٣ شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل ضوابط صدور پروانه فعالیت و نظارت بر آموزشگاه های آزاد روزنامه نگاری و گرافیک مطبوعاتی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورخ ٨٣/١٢/٢٥)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت