میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز تاسیس شعبه کانون های آگهی و تبلبغاتی در استان مربوطه

صدور مجوز تاسیس شعبه کانون های آگهی و تبلبغاتی در استان مربوطه