• صدور مجوز تاسیس شعبه کانون های آگهی و تبلبغاتی در استان مربوطه