میز خدمتحوزه معاونت فرهنگی و رسانهصدور مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

صدور مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

 

 

 

 

عنوان خدمات

مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

آدرس وبگاه

http://culture.farhang.gov.ir/press/

شناسه خدمت

17021287104

نام دستگاه اجرایی

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G2B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
٢. ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ
٣. ﮔﻮاﻫﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﺗﺼﻮﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ
٤.ﺗﺼﻮﻳﺮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
٥. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٠ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت متبوع و بند١و٢و٣ مقررات صادرات و واردات سال ١٣٨٤و مصوبه شماره ٣٤/ت٢٥٧٤٧ه هیات وزیران مورخ ١٣٨١/٠٢/٠١ )

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

 

 نظرسنجی شکایت