اخبار

آگهی مزایده مرحله دوم- نوبت اول

آگهی مزایده  مرحله دوم- نوبت اول
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود در شهرهای تبریز، بناب و شبستر را به شرح جدول زیر به صورت اجاره سالانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی واگذار نماید.

 

 ******************************

دانلود فرم

******************************

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری  در اختیار خود در شهرهای تبریز، بناب و  شبستر را به شرح جدول زیر به صورت اجاره سالانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی واگذار نماید.

واگذاری مراکز بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

پرداخت صد درصد هزینه‌ حامل‌های انرژی اعم از آب، برق و گاز مصرفی  در سالن نمایش خانه هنر تبریز و پنجاه درصد سایر مراکز به عهده برنده مزایده خواهد بود.

داوطلبین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم به کارپردازی و یا سامانه پرتال اداره کل به آدرس ذیل مراجعه نموده و پس از بازدید از محل‌های مذکور در ساعات اداری، پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت اداری 26/01/1396 بر اساس شرایط شرکت در مزایده به دبیرخانه اداره کل تحویل نمایند.

مبلغ فیش واریزی به عنوان سپرده شرکت در مزایده برای هر مورد ده درصد قیمت پایه می‌باشد که به حساب شماره 2172610401001نزد بانک ملی به نام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی واریز خواهد گردید.

اداره کل در قبول یا رد پیشنهادات مختار است و اولویت‌ با انجمن‌ها، آموزشگاه‌های سینمایی و مؤسسات فرهنگی و هنری خواهد بود.

نشانی اداره کل : تبریز، خیابان امام خمینی (ره) نرسیده به چهار راه آبرسانی، خانه فرهنگ.

نشانی سامانه پرتال : http://www.ershad-as.ir 

 تلفن : 4-33352281 (041)                   نمابر:  33350021 (041)

هزینه آگهی از برنده یا برندگان مزایده دریافت خواهد شد. برنده مزایده ملزم است در مرحله عقد قرارداد اجاره، یک برابر مبلغ پیشنهادی سالانه برای هر مورد را به صورت ضمانت‌نامه بانکی به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد به اداره کل تسلیم نماید. لازم به توضیح است که واگذاری مراکز به صورت قرارداد  مستقل و  موردی خواهد بود. لذا قیمت پیشنهادی به صورت مستقل ارائه گردد.

 

ردیف

عنوان محل

قیمت پایه سالانه (ریال)

نوع تعیین اجاره

1

سالن نمایش خانه هنر تبریز

000/000/168

سالانه

2

سالن دومنظوره مجتمع فرهنگی و هنری بناب

36/000/000

سالانه

3

سالن دومنظوره مجتمع فرهنگی و هنری شبستر

000/000/42

سالانه

 

 

بازگشایی پاکت‌های شرکت در مزایده در تاریخ 27/01/1396 می‌باشد. حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکت‌ها بلامانع است.

 

 

 

 

روزنامه مهدتمدن 17/1/1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگهی مزایده

مرحله دوم- نوبت دوم

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی در نظر دارد به استناد ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری برخی از فضاهای فرهنگی و هنری  در اختیار خود در شهرهای تبریز، بناب و  شبستر را به شرح جدول زیر به صورت اجاره سالانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دارای صلاحیت فنی و اخلاقی لازم و دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی واگذار نماید.

واگذاری مراکز بر پایه اجاره بهای تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

پرداخت صد درصد هزینه‌ حامل‌های انرژی اعم از آب، برق و گاز مصرفی  در سالن نمایش خانه هنر تبریز و پنجاه درصد سایر مراکز به عهده برنده مزایده خواهد بود.

داوطلبین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم به کارپردازی و یا سامانه پرتال اداره کل به آدرس ذیل مراجعه نموده و پس از بازدید از محل‌های مذکور در ساعات اداری، پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت اداری 26/01/1396 بر اساس شرایط شرکت در مزایده به دبیرخانه اداره کل تحویل نمایند.

مبلغ فیش واریزی به عنوان سپرده شرکت در مزایده برای هر مورد ده درصد قیمت پایه می‌باشد که به حساب شماره 2172610401001نزد بانک ملی به نام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی واریز خواهد گردید.

اداره کل در قبول یا رد پیشنهادات مختار است و اولویت‌ با انجمن‌ها، آموزشگاه‌های سینمایی و مؤسسات فرهنگی و هنری خواهد بود.

نشانی اداره کل : تبریز، خیابان امام خمینی (ره) نرسیده به چهار راه آبرسانی، خانه فرهنگ.

نشانی سامانه پرتال : http://www.ershad-as.ir 

 تلفن : 4-33352281 (041)                   نمابر:  33350021 (041)

هزینه آگهی از برنده یا برندگان مزایده دریافت خواهد شد. برنده مزایده ملزم است در مرحله عقد قرارداد اجاره، یک برابر مبلغ پیشنهادی سالانه برای هر مورد را به صورت ضمانت‌نامه بانکی به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد به اداره کل تسلیم نماید. لازم به توضیح است که واگذاری مراکز به صورت قرارداد  مستقل و  موردی خواهد بود. لذا قیمت پیشنهادی به صورت مستقل ارائه گردد.

 

ردیف

عنوان محل

قیمت پایه سالانه (ریال)

نوع تعیین اجاره

1

سالن نمایش خانه هنر تبریز

000/000/168

سالانه

2

سالن دومنظوره مجتمع فرهنگی و هنری بناب

36/000/000

سالانه

3

سالن دومنظوره مجتمع فرهنگی و هنری شبستر

000/000/42

سالانه

 

 

بازگشایی پاکت‌های شرکت در مزایده در تاریخ 27/01/1396 می‌باشد. حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکت‌ها بلامانع است.

 

 

 

 

روزنامه سرخاب 19/1/1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگ اعلام قیمت پیشنهادی

 

 

ردیف

عنوان محل

قیمت پایه سالانه (ریال)

قیمت پیشنهادی(ریال)

1

 

 

 

 

 

رقم پیشنهادی به حروف  :

 

 

    اینجانب/ موسسه                           فرزند/ مدیرعامل                   شماره ملّی/شماره ثبت                              ضمن مطالعه متن آگهی مندرج در نشریات و با آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر مجتمع‌ها و مراکز فرهنگی و هنری و سینماها و شرایط عمومی مزایده، قیمت پیشنهادی خود را برای اجاره یک سال محل به شرح فوق اعلام می‌دارم.  مدارک مربوط به ارزیابی، فیش واریزی برای شرکت در مزایده و سایر مدارک در پاکت‌های جداگانه به پیوست می‌باشد. همچنین تعهد می‌کنم که علاوه بر مبلغ اجاره نسبت به پرداخت سایر هزینه‌ها طبق مفاد مندرج در آگهی و شرایط عمومی مزایده اقدام نمایم.   

                                                                                                                   

                                                                                                

 

 

 

                                                                                               نام و نام خانوادگی/ مهر موسسه                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط عمومی مزایده

( اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی)

 

1-حفظ کاربری، رعایت قوانین و مقررات حاکم بر مجتمع‌ها و مراکز فرهنگی و هنری و سینمایی ودستورالعمل‌های اداره کل،  رعایت حقوق مصرف کنندگان بالاخص تعرفه‌های  تعیین شده برای ارائه خدمات.

 2- تعامل با مسؤول و ناظر تعیین شده از طرف اداره‌کل.  

3- پرداخت هزینه‌های مصرفی حامل‌های انرژی ( آب، برق و گاز) بر اساس مبنای تعیین شده در آگهی.

4- مدت قرارداد اجاره نامه برای یکسال شمسی تعیین می‌گردد لکن طبق مصوبه شماره 152001/ت 52293 هـ تاریخ 2/12/1395 هیئت محترم وزیران قابل تمدید برای سه سال در صورت رضایت از عمکرد خواهد بود. نحوه تعیین قیمت برای سال دوم و سوم منوط به مقررات اعلامی جدید و یا قیمت کانون کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

5- ارایه ضمانت‌نامه بانکی توسط برنده مزایده به میزان اجاره سالانه  تعیین شده در قرارداد از بابت تضمین پرداخت به موقع اجاره بهاء ، حامل‌های انرژی و خسارات احتمالی به اموال و دارائیها، پس از اتمام قرارداد و مفاصا حساب عودت داده ‌خواهد شد.

6- برنده مزایده بایستی نسبت به بیمه نمودن مکان تحویلی اعم از اموال،ساختمان و مراجعین در طول مدت اجاره اقدام نماید.

7- برنده مزایده بایستی نسبت به تسویه حساب سالانه از بابت مالیات بردرآمد و عوارض شهرداری و سایر هزینه‌های مرتبط و تعهداتی که در قبال اشخاص ثالث ایجاد نموده ، اقدام نماید و مفاصا حساب‌های مربوطه را به اداره کل تحویل دهد.

8- ارائه فیش واریزی به میزان ده درصد مبلغ پایه به شماره حساب 2172610401001 نزد بانک ملّی به نام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در داخل پاک " الف" و ارائه تصویر آن به صورت جداگانه .

9- ارائه تصویر مجوزهای فعالیت اعم از اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات و .... برای اشخاص حقوقی و پروانه فعالیت یا سایر مجوز‌های لازم  از مراجع قانونی و ذیصلاح برای اشخاص حقیقی جهت ارزیابی در پاکت " ب" .

10- برگ اعلام قیمت پیشنهادی به ترتیبی که اعلام گردیده، بدون قلم خوردگی و لاک خوردگی در پاکت" ج "

11- پاکت‌های الف، ب ، ج در داخل پاکت جداگانه قرار داده شده و به صورت لاک و مهر شده تا آخر وقت اداری 26/12/1395به دبیرخانه اداره کل ارائه شود.

12-اداره‌کل در قبول یا رد پیشنهادات مختار است و اولویت‌ با انجمن‌ها ، مؤسسات فرهنگی و هنری و آموزشگاه‌های سینمایی خواهد بود.

تبصره: منظور از شرایط برابر یا مساوی، یکسان بودن اجاره بهای پیشنهادی و شرایط پرداخت آن از سوی شرکت کنندگان در مزایده می‌باشد.

13- اداره‌کل می‌تواند در صورت نیاز در هر ماه به مدت 2 روز به طور رایگان از سالن‌ها استفاده نماید.

۲۰ فروردین ۱۳۹۶ ۰۸:۵۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید