بریده جراید
صدور 85 مجوز فعالیت خانگی در حوزه فرهنگ و هنر [ آذربایجان شرقی - صائب تبریز - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
تهیه برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور [ آذربایجان شرقی - ارک - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
اعطای 58 مجوز فعالیت برای فعالان خانگی فرهنگ و هنر استان [ آذربایجان شرقی - ساقی آذربایجان - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
صدور 85 مجوز فعالیت خانگی در حوزه فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی [ آذربایجان شرقی - ارک - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
پروژه تالار شهر تبریز یکی از پروژه های فاخر کشور خواهد بود [ آذربایجان شرقی - ارک - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
اعطای مجوز به فعالیت های خانگی در حوزه فرهنگ و هنر [ آذربایجان شرقی - مهد آزادی - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
اعطای 58 مجوز فعالیت برای فعالان خانگی فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی [ آذریایجان شرقی - نگین آذربایجان - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
اعطای 8650 میلیون ریال وام به شاغلین خانگی فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی [ آذربایجان شرقی - فجر آذربایجان - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
صدور 85 مجوز فعالیت خانگی در حوزه فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی [ آذربایجان شرقی - امین - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
اعطای 58 مجوز فعالیت برای فعالان خانگی فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی [ آذربایجان شرقی - آسان - ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
کمبود اعتبار ؛ دلیل تاخیر در ساخت تالار مرکزی تبریز [ آذربایجان شرقی - کشور - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
ظرفیت بالای رسانه های آذربایجان شرقی برای ایجاد آرامش روانی در جامعه [ آذربایجان شرقی - سفیر تبریز - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]
عیادت اصحاب چاپ و رسانه از مرحوم حاج حسین سخاوی در منزل ایشان [ آذربایجان شرقی - مهد آزادی - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ ]