بریده روزنامه

۲۳ آبان ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی - مهد آزادی

صنعت چاپ باید به فناوری های پیشرفته مجهز شود