بریده روزنامه

۲۵ آبان ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی - سرخاب

اختصاص جایزه ویژه برای بهترین گزارش و بهترین نقد ژورنالیستی