بریده روزنامه

۲۵ آبان ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی - نگاه بیست

استاندار آذربایجان شرقی : لزوم تسریع در راه اندازی موزه مطبوعات آذربایجان شرقی در خانه حریری