بریده روزنامه

۲۵ آبان ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی - مهد آزادی

طنز در ارتقای آگاهی جامعه موثر است