بریده روزنامه

۲۸ آبان ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی : شهریمه سلام

شهرداری تبریز از 15 میلیارد تومان برای مقبرالشعراء هزینه کرد