بریده روزنامه

۳۰ دی ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی - پیام آذربایجان

هنرمندان انقلابی با تعهد خود به  انقلاب بهانه را از دشمن می گیرند