بریده روزنامه

۳۰ دی ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی - مهد آزادی

نقش آفرینی هنرمندان انقلابی در جامعه نشاط آفرین است