بریده روزنامه

۳۰ دی ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی - طرح نو

دشمن با تمرکز بر روی هنرمندان در صدد پیاده سازی اهداف جنگ نرم خود است