بریده روزنامه

۳۰ دی ۱۳۹۸

آذریایجان شرقی - نگین آذربایجان

فعال شدن ستاد رسیدگی به امور مساجد استان طی روز های آینده