بریده روزنامه

۲۰ اسفند ۱۳۹۸

آذربایجان شرقی - ساقی آذربایجان

8 کانون فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی برگزیده کشوری شناخته شدند