بریده روزنامه

۲۶ فروردین ۱۳۹۹

آذربایجان شرقی - مهد آزادی

مدیرکل : خسارت 976 میلیاردی کرونا به بخش فرهنگ و هنر کشور