بریده روزنامه

۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

آذربایجان شرقی - طرح نو

مدیرکل : توزیع چهل و هشت میلیاردوپانصد میلیون ریال آگهی بین مطبوعات آذربایجان شرقی