بریده روزنامه

۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

آذربایجان شرقی : شهریمه سلام

مدیرکل : میزان خسارت کرونا به حوزه فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی