بریده روزنامه

۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

آذربایجان شرقی - ارک

مدیرکل : مطبوعات آذربایجان شرقی بیش از 48 میلیارد ریال آگهی گرفتند