• آمار آگهی‌های ارسالی به روزنامه های محلی

  

آمار آگهی های ارسالی به دفاتر سرپرستی روزنامه های سراسری در سال 1396

ردیف

نام نشریه

 مبلغ

توضیحات

1

همدلی4

135,200,000

 

2

شهروند2

377,500,000

 

3

جهان صنعت2

400,000,000

 

4

تفاهم5

93,600,000

 

5

جام جم از مرداد

368,000,000

 

6

وقایع اتفاقیه4

31,200,000

 

7

iran news

-

 

8

ابتکار3

57,000,000

 

9

کیهان 1

208,000,000

 

10

اطلاعات1

332,000,000

 

11

جمهوری2

330,000,000

 

12

نسل فردا4

49,400,000

 

13

کلید3

290,700,000

 

14

ستاره صبح3

311,600,000

 

15

کارو کارگر4

145,600,000

 

16

فرصت امروز2

250,000,000

 

17

خراسان1

368,000,000

 

18

وطن امروز4

129,480,000

 

19

تعادل3

254,600,000

 

20

گسترش تجارت 3

210,900,000

 

21

روزان4

161,200,000

 

22

اقتصاد مردم 5

5,400,000

 

23

سایه3

159,600,000

 

24

حمایت3

224,960,000

 

25

اعتدال6

15,600,000

 

26

عصر ایرانیان 4

137,800,000

 

27

3 19دی

144,400,000

 

28

جوان2

125,000,000

 

29

راوی ملت5

46,800,000

 

30

ایران1

128,000,000

 

31

عصر اقصاد

7,600,000

 

جمع

5,499,140,000

بطور متوسط  حدودا در هر ماه یک آگهی به دفاتر سرپرستی ارسال گردیده که تفاوت قیمتها ناشی از تاریخ دریافت مجوز و متفاوت بودن رتبه بندی نشریه ها در سامانه است.

 

آمار ارسالی آگهی به هفته نامه های استانی 1396

 

  

ردیف

نام نشریه

مبلغ

توضیحات

1

هفته نامه مهد یار

16,050,000

مرتب

2

هفته نامه پیام روز

4,650,000

نامرتب

3

هفته نامه اسان

12,750,000

4

هفته نامه گونش

10,750,000

5

هفته نامه سهیل

7,600,000

نامرتب

6

هفته نامه مکیال

13,050,000

7

هفته نامه نظارت

8,550,000

نامرتب

8

هفته نامه کشور

18,750,000

مرتب

9

هفته نامه شهریمه سلام

15,650,000

مرتب

10

هفته نامه امید اذربایجان

15,000,000

مرتب

11

هفته نامه تجارت و توسعه

11,100,000

12

هفته نامه نقیب

13,500,000

13

هفته نامه سهند اذربایجان

3,450,000

نامرتب

14

هفته نامه مهد اقتصادی

13,050,000

15

هفته نامه حیدر بابا

3,750,000

نامرتب

16

هفته نامه اذر پیام

12,650,000

17

هفته نامه اوای میشو

1,250,000

18

هفته نامه پیام اذر بایجان

15,150,000

19

هفته نامه عصر ادینه

14,950,000

20

هفته نامه رزق

-

عدم چاپ

21

هفته نامه تبریز

13,500,000

22

هفته نامه  آذراندیش

-

عدم چاپ

23

هفته نامه شهریار

11,550,000

24

هفته نامه مهرند

7,800,000

نامرتب

25

هفته نامه نسیم قره داغ

7,250,000

نامرتب

26

هفته نامه نهال امید

11,150,000

27

هفته نامه صریح

-

عدم چاپ

28

هفته نامه آذرشرق

16,550,000

29

هفته نامه تبریز روز

-

عدم چاپ

30

هفته نامه خط انقلاب

8,950,000

نامرتب

31

هفته نامه صریر اذربایجان

9,550,000

نامرتب

32

هفته نامه اباد گران

13,550,000

33

هفته نامه شمیم تبریز

14,300,000

34

هفته نامه خانه تبریز

2,400,000

نامرتب

جمع کل

328,200,000

 

 

آمار آگهی های ارسالی به روزنامه های محلی در سال 1396

ردیف

نام نشریه

 مبلغ

توضیحات

1

عصر آزادی

742,200,000

آگهی ها به نسبت رتبه 10/کمتر ارائه گردیده

2

مهد آزادی

715,250,000

آگهی ها به نسبت رتبه 10/کمتر ارائه گردیده

3

سرخاب

701,650,000

آگهی ها به نسبت رتبه 10/کمتر ارائه گردیده

4

عجب شیر

538,200,000

نامرتب

5

امین

613,070,000

آگهی ها به نسبت رتبه 10/کمتر ارائه گردیده

6

صائب تبریز

500,850,000

آگهی ها به نسبت رتبه 10/کمتر ارائه گردیده

7

طرح نو

484,300,000

 

8

ساقی اذربایجان

505,650,000

 

9

مهد تمدن

443,270,000

 مسدود ی سامانه به مدت چند ماه

10

ارک

470,320,000

 

11

فجر آذربایجان

478,050,000

 

12

آذربایجان

470,050,000

 

13

نگین اذر بایجان

173,100,000

7ماه چاپ نگردیده

14

خوش خبر

408,330,000

نامرتب

جمع

7,244,290,000